Company Policy

Политика и цели по качество

Политиката по качество на КОСМОС ЕЙДЖЪНСИ е насочена към постоянен растеж, базиран на утвърждаване на компанията като надежден партньор, привличането на нови клиенти и излизането на нови пазари. Ръководството на компанията и всички служители гарантират, че:

  • моряците не са обект на експлоатация от страна на служителите по отношение предлагането или назначаването на определени кораби или в определени компании;
  • ясно се обявява цената, ако има такава, която ще се очаква да заплатят моряците в процеса на набиране;
  • моряците са осведомени относно всички конкретни условия за работата, за която биват наети и за конкретните политики на корабособственика по отношение на тяхната работа;
  • не се използват средства, механизми или списъци, целящи да спрат или разубедят моряците от намиране на работа;
  • не се заплащат такси за набирането или настаняването на моряци под пряка или непряка форма, частично или цялостно, от моряка, с изключение на стойността на придобиването от моряка на установеното със закон национално медицинско свидетелство, национална моряшка книжка и паспорт или други подобни лични пътни документи.

– включва ангажимент за непрекъснато подобряване на СУК и повишаване резултатността и удовлетвореността на потребителите.

Мотото ни е

We select the right people for the right ship!

е израз на готовността да се отчитат и предвиждат нуждите на корабособтсвениците, което е необходимо все повече в условията на международна конкуренция.

Целите, които си поставя компанията в съответствие с тази политика включват:

  • предоставяне на услуги в съответствие с подписаните контракти, приложимото законодателство, наличните ресурси на компанията и стриктно изпълнение на договорените срокове при конкурентни цени;
  • постоянно подобряване на оценките, които получава компанията от своите клиенти;
  • привличане на нови клиенти и увеличаване на пазарния дял на компанията в сравнение с конкурентите;
  • повишаване ефективността на дейността на компанията чрез намаляване на несъответствията в СУК и предвиждане и неутрализиране на рисковете свързани с дейността.

Ангажимент на ръководството е осигуряване на максимално разбиране и съпричастност към политиката и целите на компанията от страна на всички служители, както и съответствие на поставените цели на оперативно ниво с политиката на компанията и със стратегическата цел за растеж.

Политиката на Ръководството е документирана и обявена.Тя се ревизира и оценява периодично най-малко веднъж годишно при провеждане прегледа от Ръководството, за да се гарантира нейната адекватност и съответствие.

Политиката на Ръководството се оповестява пред служителите с публикуването й в Итранет. С публикуването и на интернет страницата на КОСМОС ЕЙДЖЪНСИ е осигурена достъпност на политиката и до съответните заинтересовани страни.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.