Company Policy

Политика и цели по качество

Политиката по качество на КОСМОС ЕЙДЖЪНСИ е насочена към постоянен растеж, базиран на утвърждаване на компанията като надежден партньор, привличането на нови клиенти и излизането на нови пазари. Ръководството на компанията и всички служители гарантират, че:

  • моряците не са обект на експлоатация от страна на служителите по отношение предлагането или назначаването на определени кораби или в определени компании;
  • ясно се обявява цената, ако има такава, която ще се очаква да заплатят моряците в процеса на набиране;
  • моряците са осведомени относно всички конкретни условия за работата, за която биват наети и за конкретните политики на корабособственика по отношение на тяхната работа;
  • не се използват средства, механизми или списъци, целящи да спрат или разубедят моряците от намиране на работа;
  • не се заплащат такси за набирането или настаняването на моряци под пряка или непряка форма, частично или цялостно, от моряка, с изключение на стойността на придобиването от моряка на установеното със закон национално медицинско свидетелство, национална моряшка книжка и паспорт или други подобни лични пътни документи.

– включва ангажимент за непрекъснато подобряване на СУК и повишаване резултатността и удовлетвореността на потребителите.

Мотото ни е

We select the right people for the right ship!

е израз на готовността да се отчитат и предвиждат нуждите на корабособтсвениците, което е необходимо все повече в условията на международна конкуренция.

Целите, които си поставя компанията в съответствие с тази политика включват:

  • предоставяне на услуги в съответствие с подписаните контракти, приложимото законодателство, наличните ресурси на компанията и стриктно изпълнение на договорените срокове при конкурентни цени;
  • постоянно подобряване на оценките, които получава компанията от своите клиенти;
  • привличане на нови клиенти и увеличаване на пазарния дял на компанията в сравнение с конкурентите;
  • повишаване ефективността на дейността на компанията чрез намаляване на несъответствията в СУК и предвиждане и неутрализиране на рисковете свързани с дейността.

Ангажимент на ръководството е осигуряване на максимално разбиране и съпричастност към политиката и целите на компанията от страна на всички служители, както и съответствие на поставените цели на оперативно ниво с политиката на компанията и със стратегическата цел за растеж.

Политиката на Ръководството е документирана и обявена.Тя се ревизира и оценява периодично най-малко веднъж годишно при провеждане прегледа от Ръководството, за да се гарантира нейната адекватност и съответствие.

Политиката на Ръководството се оповестява пред служителите с публикуването й в Итранет. С публикуването и на интернет страницата на КОСМОС ЕЙДЖЪНСИ е осигурена достъпност на политиката и до съответните заинтересовани страни.