Prilojenie 1.3 /  02.09.2021

СКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

На 02.09.2021г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-4553-C01, във връзка със сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” между „Космос Ейджънси“ ЕООД и Министерство на Икономиката, Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските предприятия, реализирали оборот над 500 000 лева за 2019 г. за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът се изпълнява и в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК, насочен към икономическите единици, които имат перспектива за развитие, а именно малките предприятия с реализиран оборот пред 2019г. от минимум 500 000 лева.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. В резултат на изпълнението на процедурата и в частност на проектното предложение се очаква предприятието, получило подкрепа да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“, процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Срок на договора: 3 месеца (начало 02.09.2021г. – край 02.12.2021г.)

Стройността на проекта възлиза на: 50 000 лева, от които БФП: 100% съфинансирани от ЕС.


Проект BG16RFOP002-2.089-4553-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Използваме бисквитки

Моля, потвърдете дали приемате използването на бисквитки. Може да откажете, като това няма да попречи да използвате сайта. Агенцията не предоставя данни на трети лица.